In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Transmisja Sesji Rady Gminy

NAZYWO

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się na dwóch posiedzeniach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy -Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
I posiedzenie , dnia 23 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 14.00
 1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
 2.Prezentacja Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Dobkowie oraz informacja      
   o  utworzeniu Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w ramach Światowej Sieci
  Geoparków  UNESCO – Prezes Stowarzyszenia  p. Ewelina Rozpędowska.
 3.Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok, zatwierdzenie  planu pracy Komisji
    Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
     d/określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
        Jeżów Sudecki,
     e/ zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody,
     f/Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   
        na terenie gminy Jeżów Sudecki,
     g/podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
        społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”              
        na lata 2019 – 2023,
     h/ poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
 5. Zamknięcie obrad I posiedzenia IV Sesji.
II posiedzenie, dnia 6 lutego 2019 roku (środa) o godz. 14.00
 6. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum.
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy       
    Jeżów  Sudecki:
 a/ prezentacja projektu Studium… – projektant p. Michał Chlebowski,
 b/rozstrzygnięcie Rady Gminy Jeżów Sudecki o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych
    uwag zgłoszonych do projektu Studium… ,
 c/podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego gminy Jeżów Sudecki.
 8. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
11. Zamkniecie obrad IV Sesji Rady Gminy.


                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy  
                                                                                         Wacław Lesik   

 

_____________________________________________________________________

Archiwalne nagrania sesji kadencji 2018-2023 - zobacz

Poprawiony (środa, 23 stycznia 2019 13:38)