In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1871188

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Transmisja Sesji Rady Gminy

NAZYWO


Jeżów Sudecki, dnia 10 czerwca 2020 roku    

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
 1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XIV i XV Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3.Raport o stanie Gminy Jeżów Sudecki  za 2019 rok:
     a/prezentacja Raportu,
     b/debata nad przedstawionym Raportem,
     c/przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
4.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2019 rok oraz Sprawozdania  z wykonania planu finansowego
    Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów
    Sudecki za 2019 rok:
      a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych
        sprawozdaniach,
      b/opinie Komisji Rady Gminy,
      c/dyskusja nad sprawozdaniami,
      d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                           
        z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2019 rok.
5.Absolutorium:
       a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta  Gminy,
       b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
         absolutorium,
       c/dyskusja,
       d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
       a/zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
       b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
       c/zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania Ograniczenie niskiej emisji                    
          na terenie Gminy Jeżów Sudecki – Etap II,
       d/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr IX/67/2015 z dnia 3 sierpnia 2015  roku w sprawie zasad i trybu
          udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym                           
          do rejestru zabytków,
       e/określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy  Jeżów Sudecki na zadanie
          służące tworzeniu warunków rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli                  
          i sposobu rozliczania dotacji,
       f/zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem
         mieszkalnym w sołectwach Janówek i Chrośnica w gminie  Jeżów Sudecki,
       g/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
       h/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
       i/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Jeżów Sudecki,
       j/wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Jeżów Sudecki.
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy.
10.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik   

 

Informacje w sprawie obradowania - pobierz

_____________________________________________________________________

NAGRANIA Z XIII Sesji Rady Gminy - plik 1 , 2
NAGRANIE Z XII Sesji Rady Gminy - plik  1

Archiwalne nagrania sesji kadencji 2018-2023 - zobacz