In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Strona Startowa Projekty

Projekty unijne

Projekt pn.:„Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

logo20

Opis :
W okresie 2017-2020 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizują  projekt skierowany  do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz  nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech  działań :
1.    AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:
•    zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki,
•    nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych,
•    edukacyjne rajdy terenowe - realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
•    różnorodne koła zainteresowań - badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
•    warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami),  dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach,
•    wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

2.    Z EKSPERYMENTEM NA TY:
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane
i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.
 
3.    WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH:
Indywidualna praca z uczniem poprzez:
•    zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności
w poszczególnych przedmiotach) - odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
•    zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne,
•    wsparcie indywidualne dla rodziców.

4.    AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie i podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu szkoły w Siedlęcinie I Czernicy  zostały  wyposażone w nowoczesne  :
- pracownie komputerowe,
- pracownie językowe,
- pracowanie matematyczno i przyrodnicze,
- pomoce dydaktyczne.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 1 183 732,80 PLN
- pozyskane środki na rzecz Gminy Jeżów Sudecki : 348 680PLN w tym :
- zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej  Siedlęcin i Czernica  2x 82.500PLN
- dofinansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych  dla obu  w/w Szkół 183.680PLN

Terminy :
Rozpoczęcie realizacji : 10.2017
Zakończenie realizacji : 06. 2019r.

logo21

Inf.Sekretarz Gminy
Ewa Nidzgorska

 

Projekt pn.: Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej ue90

Opis:
Projekt dotyczy zwiększenia liczby  miejsc przedszkolnych w Gminie Jeżów Sudecki i zapewnienie wszystkim  dzieciom  wysokiej klasy edukacji przedszkolnej poprzez:
- wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt IT, zakup i montaż placu zabaw, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, zakup podręczników,
- zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej przez 10 godzin dziennie,
- zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka korekcyjna,  j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z budowy i programowania robotów, pokazy fizyczno-chemiczne,
-szkolenie  nauczycieli.

Główny cel projektu:

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętym dotychczas edukacją
przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100
dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 01.04.2018r. do 31.08.2019r.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84 miejsca.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym w  sprzęt Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej TIK), plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 j. angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli przedszkolnych poprzez wdrożenie działań dokształcających.

Planowane efekty:

W efekcie działań projektowych 100 dzieci w wieku przedszkolnym  będzie mogło korzystać z wysokiej klasy bezpłatnej edukacji przedszkolnej w Gminie Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość projektu: 1. 314 .688,65 zł
- kwota dofinansowania unijnego 84,64% kosztów kwalifikowanych : 1. 111. 437,35 zł

Terminy
:
Rozpoczęcie realizacji:   01.04.2018r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2019r.

Inf.
Sekretarz Gminy
Ewa Nidzgorska

 

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Więcej…

 

„Budowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”

ue90

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Zadaniem projektu jest  przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oświatowego wraz z
infrastrukturą techniczną, jest to przedsięwzięcie prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania  przede wszystkim w zakresie:
- wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza
matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: uczniów niepełnosprawnych oraz  uczniów szczególnie uzdolnionych.

Główny cel projektu:
 zapewnienie lepszych warunków kształcenia w edukacji podstawowej uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup wyposażenia do istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Cele szczegółowe:
- zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej( dla 300 uczniów) niezbędnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców  Gminy Jeżowa Sudeckiego wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki.
- poprawę warunków nauczania zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- przystosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- nawiązanie współpracy między szkołami Gminy Jeżów Sudecki w celu lepszego i efektywniejszego  wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej.

Planowane efekty:
- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów na późniejszych etapach edukacji,
- wyrównanie dysproporcji rozwojowych wśród uczniów objętych edukacją szkolną;
- zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi;
- objecie wsparciem  300 dzieci, uczniów szkoły;
- powstanie  nowego obiektu  infrastruktury szkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części  szkolnej   4.438.606,05PLN

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji:   01.10.2016r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2018r.

poniższą treść wytworzyła:
Inf. Sekretarz Gminy
Ewa Nidzgorska

 

Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

ue90

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z wyposażeniem istniejącego budynku szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
zapewnienie dostępu i upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę i wyposażenie istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim na cele przedszkola.

 Planowane efekty :

1.    Powstanie   nowego obiektu infrastruktury edukacyjnej objętego wsparciem z zakresu opieki nad dziećmi na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
2.    Liczba użytkowników  infrastruktury przedszkolnej  wspartej  w programie   stanowić będzie liczbę 100 dzieci w  wieku od 2,5 do 6 lat.
3.    Powstanie  nowego obiektu  infrastruktury przedszkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4.    Wzrost zatrudnienia  w obiekcie objętym  wsparciem.
5.    Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części przedszkolnej   1.596.803,49 PLN

Terminy:

Rozpoczęcie realizacji: 04.01.2016r.
Zakończenie realizacji:   30.04.2018r.

poniższą treść wytworzyła:
Inf. Sekretarz Gminy
Ewa Nidzgorska

 

 


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Polska – Saksonia 2007-2013

ue9

 

Projekt pn. COULD YOU SPEAK WITH ME – mobilność kadry edukacji szkolnej

eu2

Projekt  realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

OPIS projektu :

Uczestnikami projektu „Could you speak with me” było 19 nauczycieli z Gminy Jeżów Sudecki, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu w Wielskiej Brytanii.

Mobilność odbyła się w dwóch terminach: 1 nauczyciel: 02.07.2017 – 15.07.2017 oraz 18 nauczycieli: 16.07.2017 – 29.07.2017, w siedzibie szkoły Avalon School of English w Londynie.
Gmina, dzięki mobilności nauczycieli, pomogła poprawić ich kwalifikacje i umiejętności językowe w celu podniesienia jakości pracy. Doskonalenia wymagały umiejętności komunikacyjne
w zakresie posługiwania się językiem angielskim na co dzień oraz w zakresie słownictwa związanego
z edukacją i otaczającą nas rzeczywistością. Wskazane więc było poszerzenie wiadomości
i umiejętności kadry pedagogicznej o nowe metody i formy pracy, ponieważ językiem komunikacji podczas mobilności był głównie język angielski,  zrealizowany kurs pozwolił na  jej usprawnienie.
Nauczyciele, dzięki mobilności, skorzystali z nauki języka angielskiego, zdobyli nowe kwalifikacje metodyczne i kompetencje  w  zakresie języka  angielskiego wg metody Avalon Direct English (ADE), tj według  najszybszego  i najskuteczniejszego  sposobu nauki języka angielskiego w oparciu o nowoczesne słownictwo. Metoda ta, wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystania praktycznego, codziennego słownictwa, gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim. Metoda ADE zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność stosowania ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Metoda ta może być stosowana w nauczaniu innych przedmiotów w szkole. Metoda ADE jest metodą powtórkową, dzięki czemu mamy pewność, że uczeń w trakcie lekcji zapamięta wiedzę przekazywaną przez nauczyciela.

Dodatkowym atutem mobilności-pobytu na szkoleniu w Wielkiej Brytanii była możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego w życiu codziennym, a doskonała lokalizacja zakwaterowania gwarantowała uczestnikom projektu nieograniczony dostęp do głównych atrakcji turystycznych i kulturalnych Londynu.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu w Avalon School of English.

Przebywając w specjalistycznej instytucji szkoleniowej, uczestnicy projektu przede wszystkim udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego i polepszyli zdolności komunikacyjne, oraz stali się bardziej otwarci na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Kompleksowe poznanie metody Avalon Direct English, systemu jej wdrażania oraz materiałów edukacyjnych wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli i umożliwiło im dokonania weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania języka obcego.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie to  oprócz udoskonalenia nauki języka  również   pobudzeniu potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych metod nauczania, jak również  zwiększenie mobilności zawodowej.Środki finansowe  i   wielkość dofinansowania :
Wartość projektu: 54 967 Euro
Dofinansowanie unijne : 54 967 Euro

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie: 01/06/2015
Zakończenie : 31/05/2017

 

„Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.

Więcej…

 

„Euroregionalne Forum Straży Pożarnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.
 eu7Opis:
W ramach Euroregionalnego Forum Straży Pożarnych” odbyło się jedno działanie  -  pokaz ratowniczo - gaśniczy który odbył się dnia 11 czerwca 2016 roku na Górze Szybowcowej.
W pokazie wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Jeżów Sudecki, oraz z Gmin Partnerskich; Paseky nad Jizerou i Vierkirchen. Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia kontaktów i współpracy straży pożarnych Gmin Partnerskich. Pokaz pozwoli na skoordynowanie działań strażaków w przypadku zagrożenia z użyciem sprzętu i technik w działaniach ratowniczo-gaśniczych, co będzie miało wpływ
na bezpieczeństwo mieszkańców na obszarze Euroregionu Nysa. Projekt wspólny posiada jeden cel i ma jedna grupę docelową - członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminach Partnerskich.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:
- Wartość projektu- 2430,23 euro
- dofinansowanie ze środków unijnych - 2065,69 euro
- dofinansowanie ze środków krajowych – 364,54 euro

Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 01.05.2016
- Zakończenie projektu – 30.09.2016

 

“ Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich – Etap II”

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –„Inwestujemy w waszą przyszłość” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska -  Saksonia 2007-2013 

Opis :

Modernizacja budynku starej szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim na Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, które ma na celu  pogłębienie integracji społecznej obszaru gmin: Jeżowa Sudeckiego oraz Vierkirchen poprzez dostosowanie infrastruktury byłej Szkoły Szybowcowej na cele rozwoju współpracy partnerskiej. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone  następujące działania miękkie po obu stronach granic – Gmina Jeżów Sudecki:

Więcej…

 

 

 

   

 

 


 

Projekty w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

unia

 
Więcej artykułów…