Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

Gmina Jeżów Sudecki otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202 na projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1749/2022). Projekt obejmuje zakup laptopów , komputerów stacjonarnych i tabletów.

20221122

Łączna kwota dotacji dla Gminy Jeżów Sudecki na Granty PPGR - 84 860 zł.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1719/2022) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

eu10

Realizujemy Program „Poznaj Polskę”

Gmina Jeżów Sudecki informuje o pozyskanym dofinansowaniu w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie miało na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc naszego kraju, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Szkołom uczestniczącym w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” w ramach otrzymanych środków z dotacji dofinansowano wycieczki:
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki do Warszawy,
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czernicy do Warszawy,
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie do Warszawy i klasom I-III do Wrocławia.
Kwota otrzymanego dofinansowania dla wszystkich szkół Gminy Jeżów Sudecki wyniosła:50.000,00 zł.
Wkład własny Gminy 16.346,30zł.
Wartość całkowita projektu: 65.320,70zł
Więcej informacji o zrealizowanych wycieczkach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dostępna jest na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie:

plmenpp

Czernica , Jeżów Sudecki , Siedlęcin , Siedlęcin

 

Gmina Jeżów Sudecki wraz z gmina czeską Bozkov realizowała projekt pn. „ Sport i kultura nie znają granic” .

Gmina Jeżów Sudecki wraz z gmina czeską Bozkov realizowała projekt pn. „ Sport i kultura nie znają granic” .
Celem projektu było pogłębianie i rozszerzanie współpracy transgranicznej między gminami Bozkov i Jeżów Sudecki. Projekt przyczynił się do poprawy istniejących kontaktów i relacji oraz budowania nowych, z naciskiem na poszerzenie współpracy z kolejnymi mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych. Dzięki wspólnemu działaniu partnerów z obu stron granicy w projekt zaangażowana była lokalna społeczność . W ramach projektu były realizowane wspólne działania, które miały pozytywny wpływ na spotkanie się mieszkańców gmin partnerskich. Te międzynarodowe spotkania będą sprzyjały w poszerzeniu i pogłębianiu znajomości i wymianie doświadczeń.
W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane następujące działania: Bozkovski odpust oraz wystawa wędrowna – prezentacja wzajemnej współpracy.
Partnerem w realizacji projektu była Gmina Jeżów Sudecki i Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy.

 

Projekt pn.: Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
Opis:
Projekt dotyczy zwiększenia liczby  miejsc przedszkolnych w Gminie Jeżów Sudecki i zapewnienie wszystkim  dzieciom  wysokiej klasy edukacji przedszkolnej poprzez:
- wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt IT, zakup i montaż placu zabaw, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, zakup podręczników,
- zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej przez 10 godzin dziennie,
- zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka korekcyjna,  j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z budowy i programowania robotów, pokazy fizyczno-chemiczne,
-szkolenie  nauczycieli.

Główny cel projektu:
Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętym dotychczas edukacją
przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100
dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 01.04.2018r. do 31.08.2019r.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84 miejsca.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym w  sprzęt Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej TIK), plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 j. angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli przedszkolnych poprzez wdrożenie działań dokształcających.

Planowane efekty:
W efekcie działań projektowych 100 dzieci w wieku przedszkolnym  będzie mogło korzystać z wysokiej klasy bezpłatnej edukacji przedszkolnej w Gminie Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość projektu: 1. 314 .688,65 zł
- kwota dofinansowania unijnego 84,64% kosztów kwalifikowanych : 1. 111. 437,35 zł