Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.
Premie dla młodych rolników – kto może ubiegać się o pomoc?
O „Premie dla młodych rolników” mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć – najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy – gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. Innym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.
Restrukturyzacja małych gospodarstw – dla kogo wsparcie?
O wsparcie finansowe na "Restrukturyzację małych gospodarstw" może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.
Wysokość premii
W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu). Natomiast rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – również wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).
Na co przeznaczyć wsparcie?
Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników min. 70 proc. pomocy należy zainwestować w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właścicieli małych gospodarstw jest to min. 80 proc. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wydać np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Premie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Zainteresowanie pomocą
Dotychczas, w ramach PROW 2014-2020, ARiMR przyznała premie blisko 25 tys. młodych rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 3 mld zł; z kolei z pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw skorzystało 45 tys. osób – otrzymały one łącznie ponad 2,7 mld zł.

Uwaga rolnicy i mieszkańcy Gminy. W dniach 15 i 16 lipca 2021r. ARiMR organizuje webinarium dla rolników i mieszkańców Gminy poświecone istotnym tematom z zakresu działalności ARiMR, KOWR, NFOŚiGW oraz KRUS.

W dniach 15-07(czwartek) i 16-07 (piątek) od godziny 11:00 na platformie internetowej TEAMS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Rolników i mieszkańców gminy na internetowe Webinarium poświęcone zasadom ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" - nabór trwa do 19 sierpnia. Będą tam omawiane również zagadnienia z zakresu działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele tych instytucji omówią bieżące działania skierowane do rolników.

Link do połączenia zostanie opublikowany na n stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym 75 75 39653 Mirosław Ludorowski lub naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justyną Borysewicz pod numerem tel.: 71-364-71-18

FB Agnieszka Soin Dolnośląski 1200 900

 

Uwaga rolnicy. Rozpoczyna się III edycja ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu dla Młodzieży: „ Moja wizja Zero-Rolnik liderem bezpieczeństwa”,
Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie: więcej

Plakat konkurs Moja Wizja Zero druk 11

XXVIII edycja ogólnopolskiego konkursu p.n. „Rolnik- Farmer Roku”.

Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU” we współpracy z Centralą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa organizuje i ogłasza XXVIII edycję ogólnopolskiego konkursu p.n. „Rolnik- Farmer Roku”.
Rolników do Konkursu zgłaszają: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU.
Rolnicy mogą wziąć udział w konkursie w poniżej wymienionych kategoriach konkursowych:
I. gospodarstwa rodzinne,
II. gospodarstwa ogrodnicze,
III. gospodarstwa sadownicze
IV gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo, handel itp )
V przedsiębiorstwa rolnicze.

Wyłonienie laureatów XXVIII edycji Konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 rok.

pobierz Załączniki

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.
25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dofinansowanie w tym przypadku mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

• zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
• rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
• ziemniak.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Więcej informacji o pomocy dotyczącej materiału siewnego: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html
Natomiast 30 czerwca to ostatni dzień, w którym o wsparcie mogą starać się osoby, które w swoich gospodarstwach poniosły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Z takiej pomocy może skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny. Aby ubiegać się o pomoc, wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik wynosi od 500 zł/ha do 1200 zł/ha i zależy od poziomu strat, rodzaju klęski oraz rodzaju upraw. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej.
Więcej informacji o pomocy klęskowej: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-w-2020-r-poniesli-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi.html
Również 30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Więcej informacji o pomocy dla pszczelarzy: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
Wnioski o udzielenie pomocy w ramach trzech opisanych naborów należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać polecona przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Choroba zawodowa rolników - Bolerioza

Życie na wsi i praca w gospodarstwie rolnym zwiększają narażenie każdego człowieka na kontakt z kleszczami, które choć są niewielkie przenoszą wiele groźnych chorób. Wśród rolników najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza. W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie borelioza to najczęściej występująca choroba zawodowa.

Choroba zawodowa rolników to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy (Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 12).

W większości z nas, kleszcze kojarzą się z lasami, ale niestety spotykamy je niemal wszędzie: na łąkach, pastwiskach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na trawnikach w miastach i na wsi. Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcze dotyczy praktycznie całego kraju. Aktywność kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się w czasie żerowania nimf – od maja do sierpnia.

Bolerioza to groźna choroba zakaźna atakująca wiele narządów. Jest obecnie najczęściej stwierdzaną chorobą odkleszczową. Na człowieka i zwierzęta przenoszą je kleszcze, w których układzie pokarmowym bytują krętki wywołujące boleriozę. Istnieje podejrzenie, że krętki wywołujące boreliozę mogą być przenoszone także przez owady, m. in. gryzące muchy, komary, pchły. Krętki boreliozy atakują układ nerwowy (penetrują płyn mózgowo – rdzeniowy, mózg i opony mózgowo –rdzeniowe), krótko po zakażeniu, wpływając na zachowanie osoby zakażonej. Borelioza bywa więc mylona z wieloma chorobami np. chorobami psychicznymi, nerwicą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, wadami serca, stwardnieniem rozsianym czy chorobą Alzheimera.


Pamiętaj – jeśli podejrzewasz u siebie ugryzienie przez kleszcza, zaobserwowałeś np. rumień wędrujący, koniecznie powiedz o tym swojemu lekarzowi!

Aby zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze:

- możliwie szczelnie okrywaj ciało (koszula z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, kryte buty, wysokie skarpety – nie muszą być grube, żeby skutecznie ochronić, wskazane jest także nakrycie głowy); o odpowiedni strój zadbaj zwłaszcza podczas prac polowych, pracy w lesie, zbierania owoców runa leśnego;
- nie siadaj bezpośrednio na trawie, na zwalonych drzewach;
- unikaj spacerów w wysokiej trawie, zaroślach – wybieraj przetarte ścieżki;
- zachowaj szczególną ostrożność na terenach masowego występowania kleszczy i w sezonie ich wzmożonej aktywności;
- stosuj środki odstraszające kleszcze – zawsze zgodnie z instrukcją producenta;
- uważnie sprawdzaj ciało swoje i swoich dzieci po powrocie do domu.

Jeśli mimo stosowania odpowiedniej odzieży i środków odstraszających znajdziemy kleszcza wbitego w skórę, należy go prawidłowo i szybko usunąć. Oto kilka prostych zasad:
- jeśli kleszcz wbił się w trudno dostępnym miejscu, poproś o pomoc drugą osobę,
- uchwyć kleszcza pęsetą lub specjalnym przyrządem do usuwania kleszczy; można też podważyć kleszcza sterylną igłą,
- złap kleszcza tuż przy skórze możliwie najbliżej główki, pociągnij lekko, ale zdecydowanie i prostopadle do skóry, wyciągając kleszcza,
- dokładnie obejrzyj wyciągniętego pasożyta, sprawdzając, czy nie został rozerwany (ma główkę i odnóża),
- zgnieć kleszcza, wyrzuć go i dokładnie umyj ręce, przemyj miejsce po ukąszeniu środkiem dezynfekującym (np. spirytusem),
- przez kilka dni obserwuj czy nie pojawiają się niepokojące objawy (opuchlizna, rumień).

Kilka zasad jak nie należy postępować:
- nie smaruj kleszcza tłuszczem, masłem, benzyną czy jakąkolwiek inną substancją (kleszcz oddycha tchawkami położonymi na odwłoku – ich zatkanie powoduje, że pajęczak się dusi i wymiotuje wprost do wnętrza ciała),
- nie przypalaj kleszcza, nie podrażniaj go,
- nie łap kleszcza w najgrubszym miejscu, za odwłok (może to spowodować oderwanie odwłoka i pozostawienie w skórze główki),
- nie wykręcaj, nie szarp na boki.

Jeśli istnieje podejrzenie że kleszcz nie został usunięty w całości lub po usunięciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu, ponieważ początkowe objawy boleriozy u ludzi mylone są często ze stanami grypopodobnymi. Charakterystycznym objawem zakażenia boleriozą jest rumień, który może pojawić się na skórze u części osób.

Podejrzenie choroby zawodowej rolnika, należy zgłosić do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Inspektor wszczyna postępowanie, którego głównym elementem jest skierowanie rolnika do jednostki orzeczniczej na badania. Badanie jest podstawą do wystawienia orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Państwowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Prawomocna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą od ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor PT KRUS
w Jeleniej Górze

Źródło:
www.krus.gov.pl

 

Uwaga Rolnicy

Zmianie uległ ostateczny termin składania wniosków o płatności do ARiMR na rok 2021

fb

Rolnicy uprawiający konopie włókniste

Uwaga rolnicy uprawiający konopie włókniste. Uprawa konopi włóknistych odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

załącznik - pobierz

Bezplatne wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zachęca gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego do skorzystania z bezplatnego wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania działalności poprzez zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu obrotowego lub inwestycyjnego oraz zwrot części lub całości kosztu odsetek od zaciągniętego kredytu obrotowego objętego gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych. pobierz

Rolnik w nowej perspektywie

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”. Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w regulaminie konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 26 marca 2021 r., a kończy w dniu 11 czerwca 2021 r.

załączniki - pobierz

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.
Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:
• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.
Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

Rolnik w nowej perspektywie

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”.
Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027
Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. - pobierz

KONKURS projekt 3

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone
w przepisach o prowadzeniu działalności: