Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,
d)przyjęcia Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
e)wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”
f)wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Jeżów Sudecki,
g)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżów Sudecki,
h)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
i)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

6.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wymagane jest, aby osoby uczestniczące w obradach sesji miały założone maseczki, zakrywające usta i nos oraz był zachowany dystans 1,5 metra. Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik