Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy 29-08-2022

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się na dwóch posiedzeniach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
Porządek obrad:
I posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy, dnia 29 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.00.
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Jeżów Sudecki,
b)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżów Sudecki na rok szkolny
2022/2023,
c)nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim,
d)wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości.
3. Zamknięcie I posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy.

II posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy, dnia 26 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.
4. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór protokolanta i wyłożenie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Jeżów Sudecki za I półrocze 2022 roku:
a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:*
a) zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
10.Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

Podstawa urlopowania:
Art. 25, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

* Wymienione projekty uchwał oraz ewentualny wniosek o rozszerzenie porządku obrad z projektami innych uchwał zostaną doręczone na 7 dni przed terminem II posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik